Home of RBSO

under The Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana

BSS - Teachers

Stacks Image 5605

โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี

(Bangkok Symphony Music School หรือ BSS )

Meet the teachers : Piano | Flute and Cello | Violin and Guzheng

Meet the Teachers : Piano

ลภาวัน เชวงศักดิ์สงคราม, เปียโน

Stacks Image 5640
ลภาวัน เริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 8 ขวบที่โรงเรียนสยามกลการ เมื่ออายุ 11 ขวบได้เริ่มสอบปฏิบัติเปียโนของสถาบัน Royal Associated Board School of Music จนจบภาคปฏิบัติเกรด 7 โดยเรียนกับ อาจารย์อุมาวดี โล่เพ็ชร ต่อมาในปี 2548 เธอได้สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกการแสดงดนตรี โดยเรียนเปียโนกับอาจารย์วิสุทธิโสม รุ่งอินทร์ ต่อมาในปี 2550 เธอได้โอนเข้าศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เอกการแสดงดนตรีโดยเรียนเปียโนกับ Dr.Bennett Lerner ซึ่งเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเป็นลูกศิษย์โดยตรงของ Claudio Arrau ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก Franz Listz ในระหว่างที่ศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เธอได้มีผลงานการแสดงดนตรีอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกของเปียโนคลับเชียงใหม่

ลภาวันได้เข้าร่วมการแสดงคอนเสิรต์ที่จัดโดยเปียโนคลับเพื่อเป็นการรำลึกถึง W.A.Mozart ในปี 2550 และคอนเสิรต์ประจำปี (2552), ในปี 2552 เธอได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน Composition ในงาน International composition festival (2551) จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี, Honor Recital ประจำภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพในปี 2550-2552, Lecture Recital หัวข้อ The Piano Music of Villa-Lobos ในปี 2552, และ Piano recital ในปี 2552 และ 2553 นอกจากนี้ลภาวันยังเรียนฮาร์พเป็นเครื่องดนตรีโทกับ Judith Utley เป็นสมาชิกในวง Duriyasilp Harp Ensemble และในปี 2552 เธอได้สอบภาคปฏิบัติ Pedal Harp เกรด 4 ของสถาบัน Trinity Guildhall of Music ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรตินิยมอันดับ 1 เธอมีผลงานการแสดงร่วมกับวง Duriyasilp Harp Ensemble ในงาน International Youth Harp Festival and Competition in Bangkok (2552)

ปัจจุบันลภาวันเป็นนักศึกษาปริญญาโทปี 2 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เอกการแสดงดนตรีและการสอน โดยกำลังศึกษาเปียโนกับ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์

ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร, เปียโน

Stacks Image 5987
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการประพันธ์เพลง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีมากมาย อาทิเช่น เป็นตัวแทนเดินทางไปแสดงดนตรีในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนำผลงานที่ประพันธ์และเรียบเรียงไปแสดงในงานนั้นด้วย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขัน World Choir Game ณ เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน จากนั้นได้ศึกษาการเป็นวาทยกรเพิ่มเติมกับอาจารย์วาณิช โปตะวณิช, อาจารย์ Koji Kazamoto และอาจารย์ Danis Fisher ตามลำดับ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาการอำนวยเพลงกับอาจารย์ บัณฑิต อื้งรังสี ในโครงการ "Tomorrow Musical Leader" ได้รับคัดเลือกให้เป็นวาทยการในรายการ "123 Unity Thailand" ได้เรียบเรียงเสียงประสานและเป็นวาทยกรให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม (ประถมศึกษา) และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ (มัธยมต้น) ในการแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทั้งสองโรงเรียน มีผลงานการประพันธ์เพลงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดเพลงไทยสมัยนิยมที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังมีผลงานการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานให้กับสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันเป็น Assistance Conductor ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) นักประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อชิมา พัฒนวีรางกูล, เปียโน

Stacks Image 5648
อชิมา จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชาการประพันธ์เพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นอกจากนี้ อชิมายังมีความสามารถด้านไวโอลิน เรียนกับอาจารย์ณรงค์ ขันทอง Alessandro capello อาจารย์นรอรรถ จันกล่ำ เธอเป็นสมาชิกในวง CU String Orchestra , CU Symphony Orchestra , และเคยแสดงร่วมกับ Bangkok Symphony Orchestra ในด้านการเล่นเปียโนศึกษาล่าสุดกับ อาจารย์ธงสรวง อิศรางกูรฯ ได้คะแนนสูงสุดอับดับ 1 ในการสอบ LTCL และได้เคยแสดงเดี่ยวในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ อชิมา ยังมีความสามารถ ด้านการประพันธ์เพลง ศึกษากับอาจารย์ วีรชาติ เปรมานนท์ ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานในงาน TIMF ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติ ปัจจุบัน อชิมา กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการประพันธ์เพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำ โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี สอนทั้ง ไวโอลิน เปียโนและทฤษฎีดนตรี

พิมลภา  สุขตลอดชีพ, เปียโน

Stacks Image 5749
  • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม เอกการแสดงเปียโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • เข้าร่วมกิจกรรม master classes โดยเรียนกับ Peter Frankl, Boris Berman และ James Miltenberger
  • แสดงเดี่ยวเปียโนในเทศกาล Piano and Harp Music Festival 2007
  • ร่วมแสดงในศิลปกรรมศาสตร์คอนเสิร์ต 2547-2549, การประชุม 25th Conference and Festival of Asia Composer League 2548
  • ร่วมแสดงกับวงฟิลฮาร์โมนิคออร์เคสตร้าแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ
  • ประสบการณ์การสอนโรงเรียนดนตรีสยามยามาฮ่า, สถาบันดนตรีมีฟ้า

นายวรพจน์ เชื้อสำราญ, เปียโน

Stacks Image 5791
ประวัติการศึกษา
⁃ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2540 – 2544
⁃ มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิการศึกษา: ศิลปมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างศึกษา

ประวัติการทำงาน
⁃ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (เปียโน) พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน
⁃ โรงเรียนนานาชาติเซนซ์สตรีเฟน (เขาใหญ่) ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (เปียโน) พ.ศ. 2544 - 2545 ⁃ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน

Meet the teachers : Piano | Flute and Cello | Violin and Guzheng

Meet the Teachers : Cello & Flute

อาจารย์ Yukihiza Naskagawa, เชลโล

Stacks Image 5831
อาจารย์ยูกิ เริ่มเรียน เชลโล่มื่ออายุ 15 ปี ต่อมาอายุ 22 ปี ได้พบกับอาจารย์ Toshiaki Hayashi ซึ่งครูคนนี้มีอิทธิพลต่อการเล่นเชลโล ของเขาอย่างมาก และได้เริ่มเรียน เชลโล กับ แชมเบอร์มิวสิค กับอาจารย์ Hayashi ปี 1996 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Asian Youth Orchestra ซึ่งได้ไปแสดงยังเมืองใหญ่ ๆ หลายเมือง ภายใต้การควบคุมวงโดยวาทยากร Sergiu Comisssona และยังถูกเลือกเป็นสมาชิกของ Asian Youth Orchestra ซึ่งได้เปิดการแสดงที่ โอซากา กับกรุงเทพ อาจารย์ยูกิ ได้รับเชิญร่วมแสดงในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม Celloของ Ensemble Kobe (Japan), Guem Symphony Society (USA), Bangkok Symphony Orchestra ( Thailand ) and Nusantara Symphony Orchestra (Indonesia)

อาจารย์ยูกิ เริ่มทำงานโดยเป็นผู้ช่วย อาจารย์อยู่ที่ The Osaka University of Arts since 1999 จนกระทั่งเขามาอยู่ที่ประเทศไทยและได้เข้าร่วม Master Class ที่ Vienna และ Les Arcs ในปี 1998 โดยเรียน Cello กับ Tobias Khune และ Christoph Henkel ในปี 1999 และได้ร่วม Master Class ที่ ฮิโรชิมา โดยเรียน เชลโลและแชมเบอร์มิวสิค กับ Klaus Storck ในปัจจุบัน เป็นนักดนตรีประจำวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และอาจารย์ประจำโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี

อาจารย์ปนัดดา เพิ่มพานิช, เชลโล่

Stacks Image 5837
เริ่มเรียนเชลโลเมื่ออายุ 13 ปี ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับอาจารย์ไพโรจน์ ดุริยางค์เศรฐ์ และ Andrew Heally และได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดนตรีสากลและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะดุริยางค์ศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล เอกดนตรีศึกษา ปัจจุบันรับราชการที่กรมศิลปากร แผนกดุริยางค์สากล และเป็นสมาชิกของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) และเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษย์-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะดุริยางคศิลป์

อาจารย์ศุภชัย จงชนะไชย, ฟลุ้ท

Stacks Image 5932
เริ่มเรียนฟลุ้ท กับอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ เมื่อครั้งอยู่ชมรมดนตรีของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนฟลุ้ท เป็นวิชาเอก ส่วนวิชาโทเลือกเรียนการประพันธ์ (Composition) อาจารย์ที่สอน ฟลุ้ทคือ Dr. Martin Niel ในระหว่างที่ยังเป็นนักศึกษาก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง Bangkok Symphony Orchestra และวงไหมไทย เคยมีประสบการณ์ที่ได้ผ่านการ Audition เพื่อเข้าร่วมในวง AYO ขณะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้ารับการ อบรม ฟลุ้ท ที่ Rotterdam Censervatory ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้ฝึกอบรมกับ Jo Hagen ซึ่งเป็น Principal Flute ของ Rotterdam Philharmonic ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ(BSO)

Meet the teachers : Piano | Flute and Cello | Violin and Guzheng

Meet the Teachers : Violin and Guzheng

David Abrahamyan, ไวโอลิน

Stacks Image 6110
สำเร็จการศึกษาการแสดงวิโอลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยดนตรี Maastricht Conservatory of Musicประเทศเนเธอร์แลนด์และได้รับทุนเรียนต่อที่วิทยาลัยดนตรี Juilliard School of Music และ Manhattan School of Music โดยเรียนกับนักวิโอลาชื่อดังระดับโลก อาทิ Pinchas Zukerman และToby Appleได้ร่วมเป็นสมาชิกกับวงออร์เคสตร้าหลายวงในยุโรปเช่นMozart Orchestra, Salzburg chamber soloists, Russian Virtuosi of Europe รวมถึงเป็นสมาชิกของ The Tchaikovsky Quartet และได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนแบบมาสเตอร์คลาสที่ Tilburg Conservatory ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสถาบันดนตรีต่างๆ ในยุโรปปัจจุบันเป็นสมาชิกวง BSO (หัวหน้ากลุ่มวิโอลา) และเป็นอาจารย์สอนไวโอลิน วิโอลา และเชมเบอร์มิวสิกที่โรงเรียนดนตรี Bangkok Symphony Music School (BSS)

อาจารย์พิศุทธิ์ สายโอบเอื้อ, ไวโอลิน

Stacks Image 6116
เรียนไวโอลินที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับอาจารย์สมชาย อัศวโกวิทย์ และอาจารย์สุทิน ศรีณรงค์ ศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์พรต เรืองศรีมั่น และ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม Asean Youth Music Workshop ณ ประเทศบูรไน พ.ศ.2536 และไทย พ.ศ.2539 เป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย และ รับตำแหน่งหัวหน้าวง ระหว่างปี พ.ศ.2539-2541

นอกจากนี้ยังให้ความสนใจศึกษาวิโอล่า โดยร่วมแสดงดนตรีเชมเบอร์ในหลายโอกาส ปัจจุบันร่วมแสดงกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) และเป็นผู้สอนวิโอล่าประจำวงดุริยางค์เยาวชนไทย

อาจารย์อาคม กิตินพคุณ, ไวโอลิน

Stacks Image 6155
บัณฑิตวิชาเอกการประพันธ์เพลง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มศึกษาดนตรีครั้งแรกที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดยเรียนไวโอลินกับพลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง นาวาตรีจิต มีโต และเรือเอกประกอบ มกรพงศ์ ศึกษา กับ รศ. โกวิทย์ ขันทศิริ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิชาการประพันธ์เพลงกับ รศ.วีรชาติ เปรมานนท์ และรอง ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตรหลังจากนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิก กับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เข้าร่วมปฎิบัติดนตรีเยาวชน อาเซียนที่อินโดนิเซีย ใน ปี 2534 ปี 2539 ร่วมแสดงกับวงเวิล์ดฟิลฮาร์มอนิก ออร์เคสตรา ที่ประเทศไทย ปี 2540 ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมแสดงกับวงสมาคมซิมโฟนีออร์เคสตร้าญี่ปุ่น ไปฝึกงานและร่วมแสดงกับวงยูมิอูรินิปปอนซิมโฟนีออร์เคสตราที่ญี่ปุ่น ปัจจุบันรับราชการที่กองดุริยางค์ กรมยุทธบริการทหาร เป็นสมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และสมาชิกวงออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สุมิตร แก้วกลม, ไวโอลิน

Stacks Image 6161
จบการศึกษาจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รับราชการในตำแหน่งนักดนตรี วงดุริยางค์ราชนาวี 20 ปี และครูไวโอลินโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปัจจุบันเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และเป็นข้าราชการประจำกรมศิลปากร ครูไวโอลิน บัณฑิตพัฒนศิลป และสอนไวโอลินอยู่ที่ โรงเรียนนานาชาติและ โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี

วันทะยะ มณีเลิศ, กู่เจิง

Stacks Image 6189
วันทะยะ มณีเลิศ, กู่เจิง มีอุปนิสัยรักดนตรีมาก ๆ ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ จึงเริ่มเรียนดนตรีกับ อาจาร์ยลัดดา โพธิพร กับเครื่องดนตรีชิ้นแรก ระนาดเอก ที่โรงเรียน มัธยมสังคีตวิทยาและได้ศึกษาจนสามารถต่อโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และ ดนตรีเครื่องสาย จะเข้กับอาจาร์ยวรยศ ศุขสายชล บทเพลงเดี่ยว และ เพลงโหมโรง เพลงเถาต่าง ๆ และศึกษาจะเข้อย่างจริงจัง กับ อาจาร์ยเหมราช เหมหงษาได้ศึกษากู่เจิงอย่างจริงจังกับพระอาจารย์หลี่หยางและรองศาสตร์จารย์โจวหยิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับต้น-สูง ยังคงศึกษาอยู่กับครูหลี่หยางจนถึงปัจจุบัน และได้มีโอกาสได้รับอบรมกับรองศาสตราจาร์ยหยวนซา นักกู่เจิงผู้มีชื่อเสียงอย่างมากจากแดนมังกรของ Central Conservatory of Music in Beijing  กับ ศาสตราจาร์ยหยุนชิน นักกู่เจิงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาผีผา เครื่องดนตรีจีนประเภทดีดอีกประเภท กับ อาจาร์ยเฉิน เกาซู ที่ประเทศไทย และเดินทางไปศึกษาต่อกับ อาจาร์ยอเวลีนซิม และ อาจาร์ย หวัง ณ ประเทศ สิงคโปร์ ศึกษาเรียนเปียโนกับ อาจารย์ คฑาชัย นิลสุวรรณ อาจาร์ย จุฑามาศ และ อาจาร์ย วีรนาถ ทรรทรานนท์ ศึกษาฮาร์พกับ ครูชาวต่างประเทศคือ อาจาร์ย Karen Capiau ชาวออสเตรีย อาจาร์ย EmaMitaraiชาวญี่ปุ่น อาจาร์ย Domenica ชาวอิตาลี และฝึกฝนตัวเองตลอดมา
ติดต่อสมัครเรียน/สอบถามรายละเอียดได้ที่:
โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี ชั้น 5 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0- 2256- 9938 โทรสาร 0- 2256- 9939
และ สำนักงานมูลนิธิ วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ อาคารนายเลิศทาวเวอร์
โทรศัพท์ 0-2255-6617-8 โทรสาร 0-2255-6619

For more Information please contact us at:
5th Floor, Amarin Plaza, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel.0-2256-9938 Fax : 0-2256-9939


กำหนดการเรียนการสอน: วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 .
Working schedule : Wednesday - Sunday at 09:30-18:00 hrs.Email: bsof@bangkoksymphony.org